RESOLVED: mysqld won't start

In case your mysqld won't work with

# service mysqld restart
or
# service mysqld start
or
# service mysqld stop

do this:

# killall mysqld

followed by:
# service mysqld start

Tags: Linux PHP / MySQL mysql